Chi tiết bài viết

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

25/06/2020 10:29:56

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán số 21.130/HĐKT-RSM ngày 25/6/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020