Chi tiết bài viết

CÔNG BỐ THÔNG TIN

21/03/2018 10:43:13

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018