Chi tiết bài viết

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

10/07/2018 03:31:01

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

File đính kèm: