Chi tiết bài viết

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

04/05/2019 10:03:45

Nghị quyết hội đồng quản trị: ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018