Công bố thông tin

  • MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH (ĐHCĐ)

         02/04/2018
   Mẫu đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch. - Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng[....]

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

         28/03/2018
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

  • THÔNG BÁO

         21/03/2018
   Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đ&[....]