Trách nhiệm người thanh toán

    • Trách nhiệm của người thanh toán

            28/10/2017
      1- Hình thức thanh toán:  - Hóa đơn tiền nước được phát hành 12 kỳ/năm. - Trường hợp khách hàng chưa thể thanh toán tiền nước ngay khi [....]