Đổi thông tin hóa đơn

    • Đổi thông tin trên hóa đơn

            17/09/2017
      1- Thay đổi tên hợp đồng tư gia: a- Mua bán nhà, chuyển nhượng đồng hồ nước: + 1 mẫu đơn sang tên. + Giấy chứng nhận sở hữu n[....]